Hem 5 Allmänna villkor

Allmänna villkor

 1. Inledande bestämmelser
  1.1. Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller mellan NYO IT AB (”NYO IT”) och kund (”Kund”) inkluderat produkter och tjänster relaterade till Hej Nyköping som NYO IT tillhandahåller, såvida inte annat har överenskommits skriftligen mellan parterna. I tillägg till de Allmänna Villkoren gäller särskilda avtalsvillkor för vissa specifika produkter och tjänster som NYO IT i vissa fall tillhandahåller Kund (”Särskilda Villkor”).
  1.2. Avtalet mellan NYO IT och Kund består av de Allmänna Villkoren, tillämpliga Särskilda Villkor samt eventuella order och orderbekräftelser (”Avtalet”).
  1.3. Vid motstridighet mellan de Allmänna Villkoren och de Särskilda Villkoren ska de Särskilda Villkoren ha företräde. Vid motstridighet mellan de Allmänna Villkoren eller de Särskilda Villkoren och andra dokument som utgör en del av Avtalet, ska de Allmänna Villkoren eller de Särskilda Villkoren ha företräde.
  1.4. De specifika produkter och tjänster som NYO IT tillhandahåller beskrivs närmare i de tillämpliga Särskilda Villkoren.
  1.5. Vissa av de produkter och tjänster som erbjuds av NYO IT tillhandahålls Kund utan kostnad. Om de Allmänna Villkoren endast gäller produkter och tjänster som erbjuds Kund mot betalning, kommer detta att tydligt anges.
 1. Ingående av avtal
  2.1. Om parterna inte har kommit överens om annat anses Avtalet ingånget antingen (i) när Avtalet skriftligen undertecknas av parterna (inklusive digital signering), eller (ii) när Kund lägger sin beställning av produkt eller tjänst via webbformulär och beställningen accepteras muntligen, skriftligen (inklusive per e-post) eller via webbtjänst av NYO IT. Om så begärs av NYO IT ska Avtalet dokumenteras skriftligen.
  2.2. Den representant för Kund som genomför beställningen av produkt eller tjänst enligt ovan garanterar härmed att han eller hon har nödvändig behörighet att ingå Avtalet med bindande verkan för Kund. På begäran från NYO IT ska representanten tillhandahålla dokumentation som styrker denna behörighet.
 1. Avtalstid och uppsägning
  3.1. Om inget annat framgår skriftligen av Avtalet gäller Avtalet i tolv (12) månader från det datum då Avtalet ingicks enligt punkt 2.1 ovan. Därefter förlängs Avtalet automatiskt med tolv (12) månader om inte någon av parterna säger upp Avtalet skriftligen senast en (1) månad före utgången av varje avtalsperiod.
  3.2. Varje part har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan genom skriftligt meddelande om den andra parten väsentligt åsidosätter sina förpliktelser enligt Avtalet.
  3.3. Dessutom har NYO IT rätt att säga upp Avtalet helt eller delvis med omedelbar verkan om betalande Kund försätts i konkurs, inleder företagsrekonstruktion, inleder ackordsförhandlingar, inställer betalningarna, går i likvidation eller på annat sätt anses vara insolvent, eller om det finns rimlig grund att anta att betalande Kund kan komma att bli insolvent.
  3.4. Om Kund har ingått flera avtal avseende olika produkter och/eller tjänster påverkar uppsägningen av ett sådant avtal inte de övriga avtalen.
 1. Leverans och utförande
  4.1. NYO IT åtar sig att leverera produkterna och utföra tjänsterna enligt de specifikationer som anges i Avtalet.
  4.2. Leverans och utförande förutsätter att Kund följer de instruktioner och tidsramar som fastställs av NYO IT och/eller dess samarbetspartners och underleverantörer.
  4.3. Utöver vad som uttryckligen anges i Avtalet lämnar NYO IT inga garantier avseende produkten eller tjänsten, inklusive (men inte begränsat till) garantier för specifika resultat eller lämplighet för Kund.
 1. Underleverantörer
  5.1. NYO IT äger rätt att anlita underleverantörer för fullgörande av sina förpliktelser enligt Avtalet.
 1. Kunds kontrollskyldighet
  6.1. När NYO IT bekräftar omfattningen av Avtalet genom att skicka en bekräftelse via post eller e-post är det Kundens ansvar att snarast möjligt kontrollera att bekräftelsen är korrekt. Eventuella invändningar mot bekräftelsen måste framställas till NYO IT inom tre (3) arbetsdagar från det att Kund mottog bekräftelsen. Kund ensam ansvarar för att upptäcka och meddela NYO IT om eventuella fel eller brister i produkten eller tjänsten som borde ha upptäckts vid kontrollen.
 1. Pris och betalningsvillkor för betalande Kund
  7.1. Priserna för de produkter och tjänster som NYO IT tillhandahåller framgår av NYO ITs aktuella prislista och specificeras i Avtalet. Betalning kan ske digitalt via internet eller genom de betalningslösningar som NYO IT tillhandahåller, såsom fakturering. Betalning ska, om inte annat anges i Avtalet, erläggas årsvis i förskott. Vid fakturering ska betalning vara NYO IT tillhanda senast trettio (30) dagar efter fakturadatum.
  7.2. Om Kund är försenad med betalningen ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) utgå. Dessutom kan Kund, vid försening, vara skyldig att ersätta NYO IT för administrativa kostnader, faktureringsavgifter, skriftliga betalningspåminnelser samt lagstadgade inkassokostnader. NYO IT har rätt att helt eller delvis avstå från att leverera produkten eller utföra tjänsten så länge förseningen kvarstår och att kräva betalning av samtliga utestående belopp.
  1. Kreditbedömning av betalande Kund
   8.1. NYO IT får för kreditbedömning inhämta uppgifter om betalande Kund. Efter bedömning av betalande Kunds kreditvärdighet kan NYO IT besluta om förändrade betalnings- och faktureringsvillkor. Sådana ändringar meddelas och träder i kraft i enlighet med punkt 9.1 nedan.
  1. Ändringar av avtalet
   9.1. NYO IT har rätt att göra ändringar i Avtalet. Vid väsentliga ändringar träder sådana ändringar i kraft femton (15) dagar efter att Kund har informerats om ändringarna. Om en sådan ändring medför betydande nackdelar för Kund har Kund rätt att säga upp Avtalet genom skriftlig uppsägning senast dagen före ändringens ikraftträdande. Uppsägningstiden är trettio (30) dagar.
   9.2. På begäran av NYO IT ska ändringar av Avtalet göras skriftligen och undertecknas av båda parter.
  1. Immateriella rättigheter
   10.1. Äganderätten till de immateriella rättigheterna som varje Part äger vid Avtalets ingående förändras inte till följd av Avtalet. Om inte annat anges i de Särskilda Villkoren, tillkommer NYO IT rättigheterna till det material som produceras eller tillhandahålls av NYO IT (inklusive samarbetspartners och underleverantörer) i samband med Avtalet (”Resultat”). Kund får inte använda Resultatet i andra sammanhang eller för andra ändamål än vad som följer av Avtalet, utan förhandsmedgivande från NYO IT.
   10.2. Genom att tillhandahålla material (definierat enligt punkt 10.4 nedan) till NYO IT ger Kund NYO IT, dess samarbetspartners och underleverantörer en icke-exklusiv, överlåtbar och oåterkallelig licens att använda materialet, helt eller delvis, för ändamålen enligt Avtalet. Kund avstår från rätten till ersättning för NYO ITs användning av materialet.
   10.3. Kund ansvarar för och garanterar att (i) allt material och all information som tillhandahålls till NYO IT inom ramen för Avtalet inte innehåller immateriellt skyddat material som Kund inte har rätt att använda, (ii) Kund har alla nödvändiga tillstånd och rättigheter för att använda materialet, (iii) materialet inte strider mot lagar, förordningar eller myndighetsbeslut eller kränker någon annans rättigheter, och (iv) materialet överensstämmer med god affärssed och inte innehåller stötande eller olämpligt material.
   10.4. Kund ska hålla NYO IT, dess samarbetspartners och underleverantörer skadeslösa om någon tredje part riktar anspråk mot dem på grund av materialets innehåll eller användning.
  1. Rätt att underlåta att leverera produkt eller utföra tjänst
   11.1. NYO IT förbehåller sig rätten att omedelbart ta bort eller avstå från att publicera material och därigenom avstå från att leverera produkt eller utföra tjänst, om innehållet enligt NYO ITs bedömning (i) bryter mot Avtalet, (ii) kan strida mot lagar, förordningar, myndighetsbeslut eller någon annans rättigheter, (iii) kan leda till rättsliga åtgärder mot NYO IT eller någon av dess företrädare, eller (iv) på annat sätt är olämpligt, stötande eller förargligt.
   11.2. Om NYO IT väljer att inte leverera produkt eller utföra tjänst enligt punkt 11.1 ovan, har respektive Part rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Om NYO IT väljer att inte leverera produkt eller utföra tjänst enligt punkt 11.1 ovan, har Kund inte rätt att göra anspråk eller kräva någon ersättning från NYO IT på grund av sådan vägran att leverera eller avtalets upphörande.
   11.3. Kund är medveten om att NYO IT fortlöpande övervakar materialet för att säkerställa efterlevnad enligt avsnitt 10 ovan. Av samma anledning kan NYO IT moderera materialet.
  1. Utveckling och förändring av produkter och tjänster
   12.1. NYO IT förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande utveckla och förändra produkter och tjänster som tillhandahålls av NYO IT, inklusive (men inte begränsat till) att göra förbättringar, tillägg, ändringar eller korrigeringar avseende format, struktur, varumärken, domäner, omfattning och funktion. NYO IT förbehåller sig även rätten att ändra leveransform och utförande av produkter och tjänster.
   12.2. Om sådan utveckling leder till en förändring av produkten eller tjänsten som är till betydande nackdel för Kund, har Kund rätt att säga upp Avtalet inom skälig tid, dock senast inom fem (5) arbetsdagar från det att Kund fick kännedom om eller borde ha fått kännedom om förändringen, med en uppsägningstid på trettio (30) dagar.
  1. Kunds Skadeståndsansvar
   13.1. Kund ska ersätta NYO IT för all skada som NYO IT lider, inklusive (men inte begränsat till) skäliga advokatkostnader, rättegångskostnader, viten och andra kostnader som NYO IT ådrar sig till följd av att Kund inte följer Avtalet eller agerar oaktsamt på annat sätt.
   13.2. NYO IT ska snarast möjligast underrätta Kund om krav eller anspråk som riktas mot NYO IT avseende av Kund beställd produkt eller tjänst.
  1. Fel, reklamation och ansvarsbegränsning
   14.1. Med fel avses avvikelse från Avtalet när det gäller produkt, tjänst eller leverans av produkt eller tjänst.
   14.2. Kund ska snarast möjligt efter upptäckt eller rimlig upptäckt av felet skriftligen meddela NYO IT om felet (reklamation). Reklamation av initiala fel vid leverans eller utförande av relevanta produkter eller tjänster ska göras inom trettio (30) dagar från Avtalets ingående, medan fel som uppstår efter trettio (30) dagar från Avtalets ingående ska reklameras inom trettio (30) dagar från det att felet upptäcktes. Om reklamation inte sker på det föreskrivna sättet förlorar Kund rätten att kräva påföljder för felet.
   14.3. Fel ska primärt åtgärdas genom avhjälpande om det kan göras utan oskälig kostnad och olägenhet för NYO IT. Om avhjälpande inte är möjligt har Kund rätt till skadestånd eller, om det gäller betalande Kund, skälig prisreduktion enligt detta avsnitt. Prisreduktion för fel är begränsad till det belopp som motsvarar vad betalande Kund har betalat till NYO IT under de senaste tre (3) månaderna från det att felet uppstod.
   14.4. NYO IT ansvarar inte för fel som beror på Kund, innehållet i materialet eller något annat som Kund ansvarar för, samt för fel som inte har reklamerats inom de ovan angivna tidsfristerna eller som Kund borde ha upptäckt vid undersökning enligt punkt 6.1 ovan. NYO ITs ansvar för fel är begränsat till vad som uttryckligen anges i Avtalet och förutsätter att NYO IT har agerat vårdslöst. När det gäller betalande Kund ansvarar NYO IT endast för direkt skada som motsvarar betalningen som NYO IT har mottagit under de senaste tre (3) månaderna från det att skadan uppstod.
   14.5. NYO IT ansvarar inte för indirekt skada, inklusive förlorad vinst eller andra följdskador, om inte Kund kan visa att NYO IT har agerat grovt vårdslöst eller med uppsåt.
  1. Force majeure
   15.1. Om NYO IT inte kan fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet helt eller delvis på grund av omständigheter utanför NYO ITs kontroll och som NYO IT inte skäligen kunde ha förutsett eller övervunnit, såsom avbrott eller störningar i data- och telekommunikationstjänster, lagstiftningsåtgärder eller myndighetsbeslut, exportrestriktioner, krig (hotande eller pågående) eller terroristaktioner, strejk (inklusive avtalstvist eller vild strejk), blockad, upplopp, civil olydnad, sabotage, skadegörelse (t.ex. datavirus och hacking), naturkatastrofer, brand, blixtnedslag eller andra omständigheter som ligger utanför NYO ITs eller dess underleverantörers/samarbetspartners kontroll, ska detta utgöra befrielsegrund och medföra befrielse från skadestånd och andra påföljder.
   15.2. Om NYO IT hindras från att fullgöra Avtalet till väsentlig del under en tid längre än tre (3) månader på grund av befrielsegrund enligt detta avsnitt, har Kund rätt att säga upp Avtalet skriftligen med omedelbar verkan.
   15.3. Om NYO IT avser att åberopa befrielsegrund enligt detta avsnitt, ska NYO IT utan oskäligt dröjsmål meddela Kund detta skriftligen.
  1. Behandling av personuppgifter
   16.1. Parterna åtar sig att behandla personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Inom ramen för detta Avtal kan NYO IT och/eller dess samarbetspartners/underleverantörer komma att ta emot personuppgifter om Kund, Kundens företrädare, anställda och personuppgifter som ingår i Material, m.m. NYO IT behandlar sådana personuppgifter som personuppgiftsansvarig. Utförlig information om hur NYO IT behandlar Kundens personuppgifter finns i NYO ITs gällande ”Privacy Policy”, som är tillgänglig på NYO ITs webbplats under ”din-integritet”.
   16.2. Kund förstår och bekräftar härmed att Kund ansvarar som personuppgiftsansvarig för överföringen av personuppgifter till NYO IT inom ramen för Avtalet och att Kund ensam ansvarar för att sådan överföring sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning (inklusive den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679).
  1. Meddelanden
   17.1. Vid ingående av Avtalet ska Kund ange namn på kontaktperson, registrerad postadress och e-postadress till vilken NYO IT från tid till annan ska skicka bekräftelse och andra meddelanden, samt fakturor för betalande Kund.
   17.2. Uppsägning av detta Avtal ska ske via webbtjänst eller via e-post till kontakt@hejnykoping.se. Övriga meddelanden till NYO IT ska skickas via brev, e-post eller bud till NYO ITs angivna kontaktuppgifter.
   17.3. Meddelanden inom ramen för Avtalet ska vara skriftliga och på svenska, om inget annat språk har avtalats, och anses ha kommit mottagaren tillhanda (i) vid avsändning om de skickades via e-post eller webbtjänst, förutsatt att mottagandet bekräftas korrekt, (ii) vid överlämnande om de skickades med bud, eller (iii) två (2) arbetsdagar efter avsändning om de skickades med post.
   17.4. Kund är skyldig att omedelbart meddela NYO IT om eventuella förändringar av Kundens kontaktuppgifter.
  1. Övrigt
   18.1. Ingen av Parterna har rätt att överlåta, försöka överlåta eller på annat sätt överföra några rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal utan den andra Partens skriftliga godkännande, förutom att NYO IT har rätt att överlåta detta Avtal till företag inom samma koncern.
   18.2. Om någon bestämmelse i detta Avtal, eller en del därav, anses vara ogiltig ska detta inte påverka tillämpningen av övriga bestämmelser i Avtalet.
   18.3. Parterna är överens om att köplagen (1990:931) inte ska tillämpas på Avtalet.
   18.4. Avtalet utgör en fullständig reglering av alla frågor som omfattas av Avtalet och ersätter alla tidigare skriftliga eller muntliga överenskommelser, åtaganden och utfästelser som gjorts före Avtalet.
  1. Tillämplig lag och tvist
   19.1. Avtalet ska tolkas och genomföras i enlighet med svensk rätt, utan tillämpning av dess lagvalsregler. Tvister som uppstår i samband med Avtalet ska avgöras av Stockholms tingsrätt som första instans.